Django + PostgreSQL

Autorem artykułu jest Seweryn Jagusiak

W tym artykule opiszę jak postawić aplikację Django (nie wykorzystując w tym celu Dockera), której możemy używać w wersji produkcyjnej na pojedynczym Mikrusie (nawet w wersji 1.0), używając dystrybucji Ubuntu.

Współdzielony PostgreSQL

Przed zmianami, uzyskajmy dostęp do współdzielonego serwera PostgreSQL.

Pod linkiem https://mikr.us/panel/?a=postgres możesz poprosić o dane dostępowe do współdzielonej bazy danych.

W panelu głównym (https://mikr.us/panel/) po kliknięciu w logi bazy powinniśmy otrzymać dane dostępowe w następującym formacie:

Server: postgres_server
login: postgres_login
Haslo: postgres_password
Baza: postgres_db

Nowy użytkownik

Zaloguj się MIKRUSie i stwórz nowego użytkownika pod aplikację (zakładam, że jesteś rootem, jeśli nie, poprzedź komendę słowem sudo), używając komendy:

useradd -m django

(opcja -m utworzy katalog domowy dla tego użytkownika)

Dodajmy możliwość wykonania polecenia root’a przez użytkownika django.

usermod -aG sudo django

oraz wyłączmy potrzebę podawania hasła (przy używaniu sudo przez użytkownika django) - w tym celu należy uruchomić komendę, która włączy edycję pliku.

visudo

Dodaj następujący wpis do otworzonego pliku i zapisz:

django   ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL

Przeloguj się na użytkownika django (jeśli nie jesteś rootem, użyj słowo sudo przed)

su - django -s /bin/bash

Kolejne kroki bedą odbywały się w kontekście zalogowanego użytkownika django.

Instalacja bibliotek pythona i wirtualnego środowiska

Na początek zaktualizujemy informacje o pakietach:

sudo apt update

i instalujemy potrzebne bilioteki

sudo apt -y install python3-pip python3-dev libpq-dev

(dodałem opcję -y, dzięki niej system nie zapyta, czy chcemy zainstalować wybrane pakiety, opcja często użwana w skyptach)

Zainstalujmy moduł, który umożliwia tworzenie środowiska wirtualnego dla python’a.

sudo pip3 install virtualenv

Przejdźmy do katalogu domowego, używając komendy (domyślnie użytkownik powinien znaleźć się w tym katalogu):

cd

Utwórzmy środowisko wirtualne (o nazwie py3-env) używając następującej komendy.

virtualenv py3-env

i aktywujmy je komendą:

source py3-env/bin/activate

(w obecnej sesji używane jest wirtualne środowisko Pythona, jest one odrębne od systemowego, stąd zainstalowane biblioteki Pythonowe nie pojawią się na poziomie systemowych. Aby opuścić środowisko wirtualne, należy użyć komendy deactivate — ale nie rób tego teraz)

Na koniec sekcji, zainstalujmy potrzebne później biblioteki Pythona:

pip install django psycopg2 gunicorn

(zainstalowaliśmy Django, bibliotekę do łączenia z postgresem oraz gunicorn’a)

Uruchomienie Django

Tworzymy aplikacje django o nazwie myapp (możesz zmienić nazwę, pamiętaj o aktualizacji nazwy w kolejnych komendach i edycjach plików)

django-admin startproject myapp

Dokonajmy edycji ustawień aplikacji poprzez:

nano myapp/myapp/settings.py

(użyłem edytora nano, ponieważ jest prosty w użyciu, możesz użyć innego)

Zaktualizujmy hosty dostępowe na początek:

ALLOWED_HOSTS = ['127.0.0.1', 'twojadomena.pl']
CSRF_TRUSTED_ORIGINS = ['http://0.0.0.0:8000', 'https://twojadomena.pl']

(jeśli aplikacja ma być dostępna publicznie pod domeną, dodaj odpowiedni wpis, dla przykładu dodałem twojadomena.pl)

Uzupełnijmy konfigurację o dostępy do bazy w następujący sposób (wykorzystując dane z sekcji Współdzielony PostgreSQL, zamień wszystkie wartości rozpoczynające się od postgres_ na te z logów w panelu zarządzania):

DATABASES = {
  'default': {
    'ENGINE': 'django.db.backends.postgresql_psycopg2',
    'NAME': 'postgres_db',
    'USER': 'postgres_login',
    'PASSWORD': 'postgres_password',
    'HOST': 'postgres_server',
    'PORT': '5432',
  }
}

Dodajemy główną ścieżkę do tworzenia plików statycznych (tak, aby znalazła się w katalogu aplikacji myapp):

import os
STATIC_ROOT = os.path.join(BASE_DIR, 'static/')

Po tym wszystkim zapiszmy plik. (Warto jeszcze zwrócić uwagę na bezpieczeństwo aplikacji: jeśli wystawimy ją publicznie, parametr DEBUG w pliku powinien zostać przestawiony na False, dodatkowo, warto umieścić wrażliwe wartości, jak hasło do bazy poza plikiem, używając do tego np. modułu djangowego o nazwie environ https://django-environ.readthedocs.io/en/latest/ — dla początkujących proponuję na razie jednak ominąć tę akcję i wrócić po wykonaniu całości).

Zobacz w sekcji Uwagi, z czym się wiąże przestawienie parametru DEBUG.

Następnie migrujemy bazę danych następującymi komendami:

python ~/myapp/manage.py makemigrations
python ~/myapp/manage.py migrate

(należy pamiętać, aby wirtualne środowisko było aktywne)

Kolejnym krokiem jest wygenerowanie statycznych plików komendą:

python ~/myapp/manage.py collectstatic

Ostatnim krokiem jest utworzenie admina w aplikacji (tutaj pełna dowolność po stronie tworzącego - wybory nie wpływają na dalsze części instrukcji — w ostateczności można pominąć ten krok i dodać admina później). Robimy to następują komendą:

python ~/myapp/manage.py createsuperuser

Zostaniemy poproszeni kolejno o nazwę użytkownika (pominięcie utworzy użytkownika o nazwie django), email (można pominąć i zostawić puste) oraz hasła i jego powtórzenia.

Ostatnim krokiem jest uruchomienie aplikacji za pomocą komendy:

python ~/myapp/manage.py runserver 0.0.0.0:8000

Powinniśmy zobaczyć coś takiego:

System check identified no issues (0 silenced). Django version X.X.X, using settings ‘myapp.settings’ Starting development server at http://0.0.0.0:8000/ Quit the server with CONTROL-C.

Jeśli mamy połączenie z MIKRUSem poprzez VPN albo tunel, to wchodząc na url http://0.0.0.0:8000/ powinniśmy zobaczyć działającą aplikację (tutaj nie będę opisywał jak to zrobić).

Jednak uruchamianie aplikacje w ten sposób jest uciążliwe, w następnych krokach uruchomimy ją jako usługę systemu (systemmd) i użyjemy nginxa oraz gunicorna, aby efektywnie serwować aplikację z użyciem protokołu HTTP. Dlatego za pomocą Control + C, kończymy działanie domyślnego serwera i przechodzimy do kolejnych kroków.

Konfiguracja serwisu

Od tego momentu nie trzeba już być w wirtualnym środowisku python, można je zdezaktywować (komenda deactivate).

Aby opakować działanie naszej aplikacji, jako serwis w systemie stwórzmy następujący plik:

sudo nano /etc/systemd/system/gunicorn.service

Jego treść powinna być następująca:

[Unit]
Description=gunicorn daemon
After=network.target

[Service]
User=django
Group=www-data
WorkingDirectory=/home/django/myapp
ExecStart=/home/django/py3-env/bin/gunicorn --access-logfile - --workers 2 --bind unix:/home/django/myapp/myapp.sock myapp.wsgi:application

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Zapisujemy plik i uruchamiamy usługę komendami:

sudo systemctl start gunicorn
sudo systemctl enable gunicorn

Aby sprawdzić stan usługi, możemy użyć komendy:

sudo systemctl status gunicorn

Jeśli pojawią się/pojawiły się błędy w usłudze, podejrzymy je za pomocą komendy:

sudo journalctl -u gunicorn

Jeśli zmienimy coś w kodzie aplikacji i chcemy aby zmiany pojawiły się na serwerze, uruchamiamy komendę restartującą usługę:

sudo systemctl restart gunicorn

Nginx i proxy

Ostatnia cześć, tutaj podłączymy nginxowe proxy pod gunicorna (pozbędziemy się oznaczenia portu 8000 z url’a).

Na początek zainstalujmy nginx’a:

sudo apt -y install nginx

Następnie dodajmy plik o nazwie myapp do konfiguracji nginx’a:

sudo nano /etc/nginx/sites-available/myapp

i dodajmy następującą treść:

server {
  listen [::]:80;
  server_name twojadomena.pl;

  location = /favicon.ico { access_log off; log_not_found off; }
  location /static/ {
    root /home/django/myapp;
  }

  location / {
    include proxy_params;
    proxy_pass http://unix:/home/django/myapp/myapp.sock;
  }
}

Zastąp twojadomena.pl adresem ip, jeśli chcesz, aby aplikacja działała lokalnie lub domeną, aby była dostępna publicznie. Jeśli chcesz, aby aplikacja działa pod twoją domeną, musisz ją przekierować na MIKRUSa (np. z użyciem CloudFlare).

Na koniec, tworzymy link do stron udostępnionych (nginx sugeruje zarządzanie serwerami w taki sposób, aby rozdzielić wszystkie możliwe konfiguracje stron od tych rzeczywiście włączonych):

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/myapp /etc/nginx/sites-enabled

Aby sprawdzić poprawność konfiguracji, używamy komendy:

sudo nginx -t

Jeśli wszystko jest w porządku, przeładowujemy nginx’a.

sudo systemctl restart nginx

Teraz, można wejść na adres podany w konfiguracji nginxa (server name) i oczom powinna pokazać się bazowa aplikacja Django.

Aplikacja powinna działać nawet po restarcie MIKRUSa. Na koniec możemy wylogować się z użytkownika (komenda exit)

Powrót do strony głównej

Uwagi

Jeśli od razu przestawisz ustawienie DEBUG na False, to po wpisaniu URLa (składającego się z samej domeny) nie zobaczysz żadnej strony, ponieważ takowej nie dodano. Domyślnie DJANGO udostępnia panel admina, wiec swoją konfigurację możesz sprawdzić pod adresem: twojadomena.pl/admin.

Notatki

Nie będę ukrywał, w większości opierałem się na instrukcji z: https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-django-with-postgres-nginx-and-gunicorn-on-ubuntu-16-04 . Oryginał jest obszerniejszy, ale podana instrukcja jest dostosowana do środowiska Mikrusowego oraz posiada drobne poprawki.

W podanym przykładzie uruchomiłem 2 workery obsługujące ruch HTTP, dla większego ruchu proponuję uruchomić więcej — ale nie wiem ile zniesie MIKRUS.

Po wszystkim, dla bezpieczeństwa, można ograniczyć usunąć wpis umożliwiający na wykonywanie sudo bez hasła przez użytkownika django ( akcja przy komendzie sudo visudo), restart nginx można dokonywać z poziomu roota lub innego użytkownika z uprawnieniami.